Sviatosť krstu

 

Krst je prvá a najdôležitejšia sviatosť. Voláme ju aj bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať žiadne iné sviatosti. Krst je podľa slov Ježiša Krista: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto neuverí, bude odsúdený“ (Mt 16, 16) nevyhnutný k spáse tým , ktorým sa ohlasovalo evanjelium a môžu o túto sviatosť požiadať. Existuje ešte krst krvi (tí, ktorí umierajú za vieru) a krst túžby (ktorí sa chceli pokrstiť, ale nestihli, ale aj tí, ktorí úprimne hľadajú Boha a usilujú sa plniť jeho vôľu). Deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev zveruje Božiemu milosrdenstvu.

 

Predobrazmi krstu v Starom zákone sú voda, Noemov koráb, prechod cez Červené more, prechod cez Jordán. Kristus sa dáva pokrstiť v Jordáne Jánovi Krstiteľovi, čím spĺňa predobrazy krstu, na kríži z jeho boku vyšla krv a voda – predobrazy krstu a Eucharistie a po svojom zmŕtvychvstaní zveruje apoštolom poslanie: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19).

 

Účinky krstu:

  • odpúšťa dedičný aj všetky ostatné hriechy a tresty;
  • dáva účasť na Božom živote cez posväcujúcu milosť;
  • včleňuje do Krista a jeho Cirkvi;
  • človek sa stáva Božím dieťaťom;
  • udeľuje božské čnosti a dary Ducha Svätého;
  • vtláča do duše nezmazateľný znak (charakter).

 

Matéria a forma

Matériou sviatosti krstu je VODA, ktorá sa leje na hlavu, formou sú slová: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Vysluhovateľ – biskup, kňaz alebo diakon, v prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý človek.

Prijímateľ – každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Vyžaduje sa od neho viera.

Krstný rodič musí spĺňať nasledovné podmienky:

1. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, má si ho vybrať samotný krstenec alebo jeho rodičia.

2. Má mať zavŕšený 16. rok života.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal, ak žije v manželstve, musí byť manželstvo uzatvorené Cirkvou predpísanou formou.

4. Nesmie mať uložený žiadny cirkevný trest.

5. Nesmie byť rodičom krstenca.