Manželstvo

 

Je to manželská zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou ce­loživotné nerozlučiteľné spoločenstvo, zamerané na do­bro manželov, a na plodenie a výchovu detí.

Kristus ju povýšil medzi pokrstenými na sviatosť.

Účinky sviatosti manželstva

  • spôsobuje rozmnoženie posväcujúcej milosti.
  • dáva manželom s pomáhajúcou milosťou nad­prirodzenú silu k splneniu ich stavovských povinností.

Matéria a forma

Matériou je vyslovený manželský súhlas (sľub), formou je vzájomné akceptovanie (prijatie) manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami.

Vysluhovateľ a prijímateľ

Manželstvo je jedinou sviatosťou, kde tí, ktorí prijímajú sviatosť manželstva, navzájom si ju sami aj vysluhujú.

Je to z dôvodu, že podstatou sviatosti manželstva je výlučne manželská zmluva (vzájomný sľub). Jeden vysluhuje sviatosť druhému, kým druhý ju svojím súhlasom prijíma.

Podmienky platnosti udelenia a prijatia sviatosti manželstva:

  • obidvaja sú pokrstení (alebo aspoň jeden)
  • majú úmysel manželský súhlas dať aj prijať
  • nemajú manželské prekážky
  • zachovanie Cirkvou predpísanej formy (pred zástupcom Cirkvi a dvomi svedkami)
  • obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva

Podstatné vlastnosti manželstva

1. Nerozlučiteľnosť – manželský zväzok je celoživotné spoločenstvo muža a ženy;

2. Jednota – v manželstve sa spája jeden muž a jedna žena. Vernosť a jednotu si vyžaduje aj dobro detí.

Ciele manželstva – plodenie detí a vyjadrenie si vzájomnej lásky