Eucharistia

 
 

Pri Poslednej večeri vzal Pán Ježiš chlieb, požehnal ho, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Toto je moje Telo...  Potom vzal kalich s vínom, dobrorečil a dal ho učeníkom hovoriac: Toto je moja Krv, Novej a večnej zmluvy...

Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich viditeľnej časti, takže lámanie chleba Krista nedelí.

 

Eucharistia je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus je opravdivo prítomný pod spôsobmi chleba a vína so svojím telom a krvou, aby sa obetoval nekrvavým spôsobom nebeskému Otcovi a veriacim sa dával za pokrm duše.

 

Účinky Eucharistie:

  • zjednotenie s Kristom – prijímajúci dosiahne najužšie spojenie s Kristom, veď Pán Ježiš hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“;
  • zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste;
  • zmýva všedné hriechy – závisí to od dispozície prijímateľa;
  • chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi – čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s Kristom, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom;
  • prijímanie Eucharistie u dospelých je nutné k spáse.

 

Matéria a forma

Matériou je chlieb (pšeničný nekvasený chlieb) a víno (prírodné z viniča – nesladené, chemicky ani nijako neupravované), formou sviatosti Eucharistie sú ustanovujúce slová Krista pri premenení: „Toto je moje Telo... toto je moja Krv...

Ustanovenie sviatosti Eucharistie je na Kristov príkaz: „Toto robte na moju pamiatku!“

 

Vysluhovateľ – riadnym vysluhovateľom premenenia je iba kňaz a biskup.

 

Prijímateľ – Eucharistiu môže prijímať každý pokrstený človek v stave po­zemského putovania (aj dieťa), ktorý je na to disponovaný (t.j. nemá ťažký hriech a má úmysel prijať túto sviatosť).

 

Prijímateľ v stave ťažkého hriechu si musí pred prijatím Eucharistie vykonať sviatosť zmierenia. Prijímajúci má dodržiavať „eucharistický pôst“. Nehodne prijatá Eucharistia je svätokrádežou.

Sme povinní v nedele a prikázané sviatky zúčastniť sa na sv. omši a aspoň raz v roku prijať vo Veľkonočnom období Eucharistiu.