Posvätný stav

 

Je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.

Účinky sviatosti posvätného stavu:

  • rozmnožuje posväcujúcu milosť;
  • vtláča do duše nezmazateľný znak;
  • udeľuje sviatostnú moc pre úrad.

 

Rozdelenie kňazstva

1. Sviatostné kňazstvo sa menuje aj „služobné“.

Vyššie stupne kňazstva – sviatostné:

a) diakonát        - diakon

b) presbyterát    - kňaz

c) episkopát       - biskup

2. Všeobecné kňazstvo – je vlastne laický stav.

Laik = človek, ktorý neprijal kňazské svätenie v žiadnom stupni.

 

Matéria a forma

Matériou diakonskej, kňazskej a biskupskej vysviacky je vkladanie rúk biskupa na hlavu prijímateľa svätenia skrze fyzický dotyk rúk, forma diakonskej, kňazskej a biskupskej vysviacky je v slovách (konsekračná modlitba), ktoré bližšie určujú vkladanie rúk biskupa.

Vysluhovateľ – jedine biskup.

Prijímateľ – jedine pokrstený muž.

 

Úlohy a právomoci jednotlivých stupňov kňazstva:

 

DIAKON

Môže:        krstí, číta pri svätej omši Evan­jelium, prednáša homíliu, rozdáva Eucharistiu, po­sluhuje pri slávení Eucharistie, sobáši, pochováva, predsedá rôznym pobožnostiam, vysluhuje sväteniny

Nemôže:    spovedať, slúžiť svätú omšu, premieňať Eucharistiu, birmovať, vysluhovať sviatosť kňazstva (diakonov, kňazov a biskupov) a pomazanie chorých

 

KŇAZ

Môže:        Vykonáva všetko to čo diakon + navyše:
vysluhuje sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, prináša Najsvätejšiu obetu. Birmuje len so splnomocnením biskupa.

Nemôže:    Byť riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania a nemôže udeľovať svia­tosť kňazstva (diakon, kňaz a biskup).

 

BISKUP

V biskupovi je obsiahnutá plnosť kňazstva, plnosť apoštolskej právomoci. Vysluhuje všetky sviatosti, sväteniny a náboženské úkony.