Sviatosť birmovania

 

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“.

Završuje naše zasvätenie do Krista a dokonalejšie nás spája s Cirkvou = zdokonaľuje krstnú milosť.

Sviatosť birmovania voláme aj osobné Turíce – kresťan dostáva osobitnú silu Ducha Svätého a stáva sa dospelým a zrelým človekom viery – samostatný vo viere a spoluzodpovedný za Cirkev → sviatosť kresťanskej dospelosti (dospelosť = samostatnosť, zodpovednosť).

 

Birmovanie je sviatosť, ktorou sa udeľuje Duch Svätý na posilnenie viery, prijatej pri krste, obranu tejto viery a vydávanie svedectva o Kristovi vo svete.

Slovo birmovanie pochádza z lat. firmare = upevňovať, potvrdzovať, lebo táto sviatosť potvrdzuje a upevňuje krstnú milosť.

 

Účinky birmovania

 • osobitné vyliatie Ducha Svätého ako kedysi v deň Turíc;
 • posilňuje v duši dary Ducha Svätého;
 • rozmnožuje Boží život;
 • pevnejšie zjednocuje s Kristom a jeho Cirkvou;
 • dáva zvláštnu pomoc a posilu na vydávanie svedectva o kresťanskej viere;
 • vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak – „charakter“, „pečať“, ktorý vyjadruje, že patríme Kristovi a sme Jeho svedkami (kvôli tomuto nezmazateľnému znaku nemožno platne vyslúženú sviatosť birmovania opakovať).

 

Prijímateľ sviatosti

 • každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný, po dosiahnutí veku užívania rozumu a po dôkladnej príprave
 • k platnému prijatiu – viera a úmysel prijať túto sviatosť
 • k hodnému prijatiu – stav milosti, túžba po daroch Ducha Svätého, nábožné srdce, sústredená myseľ.

 

Vysluhovateľ sviatosti

 • biskup (nástupca apoštolov – v prvotnej Cirkvi udeľovali túto sviatosť apoštoli)
 • v prípade potreby kňaz, splnomocnený biskupom

 

Slávenie birmovania – obrad

            obnovenie krstných sľubov a vyznanie viery (odpovede Zriekam, Verím, Amen);

            Biskup: Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení?

            Birmovanci: Zriekam.

            Biskup: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

            Birmovanci: Verím.

            Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

            Birmovanci: Verím.

            Biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho prijali apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?

            Birmovanci: Verím.

            Biskup: Veríte v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný?

            Birmovanci: Verím.

                    prosebná modlitba biskupa o dar Ducha Svätého s vystretými rukami nad všetkými birmovancami;

                    podstatný obrad birmovania – krizmácia – je to pomazanie krizmou na čele, ktoré sa koná vkladaním ruky a slovami: Prijmi znak Daru Ducha Svätého.“ (Odpovieme Amen.)

            Ďalej biskup povie: „Pokoj s tebou.“ Odpovieme: „I s duchom tvojím.

                    (matéria sviatosti: krizma – olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätená na Zelený štvrtok biskupom, ktorou sa vkladaním rúk maže čelo birmovanca, forma sviatosti: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.)

 

Birmovný rodič

 • Každý birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti, súvisiace s touto sviatosťou.
 • Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov.
 • Birmovný rodič má spĺňať nasledovné podmienky:

1. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, má si ho vybrať samotný birmovanec.

2. Má mať zavŕšený 16. rok života.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal.

4. Nesmie mať uložený žiadny cirkevný trest.

5. Nesmie byť rodičom birmovanca.