Pokánie

 

Sviatosť pokánia ustanovil Ježiš Kristus po svojom vzkriesení, keď sa zjavil apoštolom a povedal im: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Je to sviatosť, v ktorej Boh cez službu kňaza odpúšťa hriešnikovi hriechy, spáchané po krste, alebo od poslednej spovede.

Účinky sviatosti zmierenia:

  • zmierenie s Bohom (vlieva sa posväcujúca milosť a získava sa nárok na milosť pomáhajúcu);
  • zmierenie s Cirkvou (napráva a obnovuje bratské spoločenstvo);
  • pokoj duše (pokoj svedomia a veľká duchovná útecha);
  • znovuoživenie zásluh (zásluhy získané dobrými skutkami v stave milosti posväcujúcej sa ťažkým hriechom stratili, teraz znova ožívajú, prinavracajú sa);
  • odpustenie večného trestu, ak sme si ho zaslúžili;
  • odpustenie dočasných trestov, aspoň ich časti.

Matéria a forma

Pri sviatosti zmierenia ide „kvázi“ matériu, pretože ju tvoria úkony kajúcnika: ľútosť, vyznanie hriechov a zadosťučinenie. Formou sviatosti zmierenia sú slová rozhrešenia (a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov...)

Vysluhovateľ – jedine biskupi a kňazi. Spovedník je viazaný aj za cenu obetovania svojho života zachovať spovedné tajomstvo.

Prijímateľ – každý pokrstený človek, ktorý po prijatí krstu alebo od poslednej spovede upadol do ťažkého alebo aj ľahkého hriechu.

 

Schéma sviatosti zmierenia

Sviatosť zmierenia pre platné a hodné vyslúženie musí obsahovať nasledovné časti:

1.  Spytovanie svedomia

2.  Ľútosť

3.  Vyznanie hriechov

4.  Sviatostné rozhrešenie

5.  Zadosťučinenie

 

l. Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia spočíva v tom, že rozmýšľam, aké hriechy som spáchal.

2. Ľútosť

Je to „bolesť duše nad spáchanými hriechmi s predsavzatím viac nehrešiť“. Rozlišujeme 2 druhy ľútosti: dokonalá (ľutujeme z lásky k Bohu – že sme ho urazili) a nedokonalá (ľutujeme zo strachu pred trestom)

3. Vyznanie hriechov

Pri spovedi treba bezpodmienečne vyznať všetky ťažké (smrteľné) hriechy + ich počet, druh a okolnosti, a to po dôkladnom spytovaní svedomia, aj keby boli veľmi skryté.

Ľahké hriechy nie je nevyhnutné vyznať, ale je to užitočné pre formáciu svedomia.

Spovedať sa máme:   úplne + úprimne + zreteľne

4. Sviatostné rozhrešenie

Rozhrešenie spôsobuje odpustenie hriechov. Udeľuje sa len ústne a prítomným osobám  (nemôže sa to konať cez telefón, e-mail...)

Rozhrešenie pri sviatosti zmierenia kňaz odoprie, keď:

-   spovedajúci sa človek neľutuje svoje zlé skutky,

-   spovedajúci sa nechce, alebo nemá úmysel vykonať zadosťučinenie.

5. Zadosťučinenie

Sú to kajúce skutky uložené kajúcnikovi pri sviatosti zmierenia na odčinenie dočasných trestov a večného trestu. Toto zadosťučinenie sa volá aj „pokánie“.

Pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, je sviatosť zmierenia nevyhnutná.