Nedeľné sv. omše v exteriéri - 13. júna

Sv. omša o 09:00 bude pravdepodobne v kostole, rozhodneme sa podľa aktuálneho počasia, 

o 10:30 v Prosieku na farskom dvore pri kostole (ak bude príliš fúkať alebo pršať, tak v kostole).

 

 

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom.

„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe. Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka," zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. "Kvôli limitovanej účasti - budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete," dodal predseda KBS.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

i) zakazuje sa podávanie rúk,

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

 

Spoločenstvo ruženca na Skype o 20:00

Sv. omša v exteriéri - nedeľa 9. mája

Iba informačný údaj pre správcu farnosti, vyplnenie nie je nevyhnutné pre účasť

Prihlasovanie na nedeľné sv. omše pozastavené

Zápis na nedeľnú sv. omšu

Pretože počet ľudí na sv. omši je limitovaný na plochu chrámu, prijmite, prosíme, túto možnosť ako dočasný a zároveň obmedzujúci spôsob, ako dodržať stanovený počet veriacich, ktorí sa môžu na sv. omši zúčastniť. 

 

Základné pravidlá:

  • vyplňte formulár, najlepšie do piatka

  • kontakt uveďte iba v prípade, že ste ho ešte predtým nezadali;
  • odpoveď dostanete iba v prípade, že daná sv. omša už bude obsadená, a bude Vám ponúknutý iný voľný termín; v inom prípade sa akceptuje Vaša voľba;
  • aj bez zápisu môžete prísť v prípade pekného počasia pred kostol, priestor je ozvučený;
  • sv. omša o 09:00 bude v prípade pekného počasia na ihrisku, tam je počet neobmedený, v sobotu nájdete definitívne potvrdenie na našej farskej stránke
  • sv. omša o 10:30 v Prosieku v prípade pekného počasia na farskom dvore pri kostole, definitívne potvrdenie v sobotu na farskej stránke