Výnimočné novokňazské požehnanie

08.09.2017 00:00

Na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra 2017 zavítali do našej farnosti ôsmi novokňazi Spišskej diecézy s generálnym vikárom Mons. Antonom Tyrolom a o deviatej hodine slávili spoločne sv. omšu. V jej úvode sa všetci novokňazi prítomným veriacim z celého okolia, ktorí sa zhromaždili v hojnom počte, predstavili: postupne (na obrázku sprava) Ján Bušovský z Krížovej Vsi pôsobiaci ako kaplán v Zákamennom, Filip Orlovský zo Starej Ľubovne (Dolný Kubín), Vladimír Bača z Krásnej Lúky (Ružomberok), Štefan Bocko z Ružomberka (Spišská Stará Ves), Mário Brezňan z Liptovských Sliačov (Poprad), Bystrík Dubovecký z Liptovských Sliačov (Lendak), Tomáš Tomusko zo Starej Ľubovne (Kežmarok) a Dávid Sklárčik z Vavrečky (Vysoké Tatry). Na záver udelili svoje novokňazské požehnanie. Po sv. omši sa ešte spoločne v kostole pomodlili modlitbu breviára. Ďalší program pokračoval na miestnej fare zamyslením a diskusiou na tému "Pastorácia miništrantov". Obedom a modlitbou sv. ruženca svoju prvú formačnú aktivitu zakončili. 

Celé stretnutie, vôbec prvé po kňazskej vysviacke, bolo súčasťou ich permanentnej formácie, keď sa pravidelne raz za mesiac stretávajú a rastú v duchovnom, pastoračnom a intelektuálnom živote. Naše farnosti mali tú česť, že mohli privítať mladých mužov, ktorí celý svoj život zasvätili Kristovi a nás zahrnuli svojou svätosťou a požehnaním. Zaiste to bola historická chvíľa a uchováme si ju hlboko vo svojich srdciach.